Welkom bij de Toyism Art Card

Graag introduceren wij de Toyism Art Card. Dit is een persoonlijke kaart gemaakt voor de echte Toyisme Fan! 

De Toyism Art Card is een exclusieve kaart speciaal voor de Toyisme liefhebber. Bent u in het bezit van deze kaart dan ontvangt u meer voor hetgeen u betaalt.

De kaart vertegenwoordigt een door u zelf gekozen bedrag. Echter, wij doen er 25% bij. Hierbij geldt een minimum van € 50,00 en een maximum van € 10.000,00. Dit bedrag kunt u vervolgens besteden aan Toyistische kunst of merchandise. Ook is het maken van een werk in opdracht mogelijk.

Kiest u voor bijvoorbeeld € 100,00, dan kunt u voor maar liefst € 125,00 bij ons besteden. Bij een hoge bedrag wordt uw voordeel nog groter, bij € 7.000,00 kunt u kunstaankopen doen t.w.v. € 8.750,00.

Vragen? Graag verstrekken wij u meer informatie over de Toyism Art Card.

Voorwaarden

TOYISM ART CARD

Artikel 1. Definities

1.1. Gebruiker (van deze voorwaarden): Toyisme Studio

1.2. Wederpartij: Consumenten / de natuurlijke of rechtspersoon handelend in uitoefening van een bedrijf of beroep die aan gebruiker opdracht heeft gegeven tot levering, vervaardiging, of het verrichten van werkzaamheden.

1.3. Kunst: alle vormen van beeldende kunst onder de naam Toyisme welke door gebruiker worden geproduceerd, ingekocht en verkocht.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en voor de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle overeenkomsten tussen gebruiker en wederpartij, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde (inkoop)voorwaarden dient uitdrukkelijk voor het sluiten van de overeenkomst te zijn overeengekomen.


Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke, e-mail of mondelinge aanvaarding door gebruiker en / of wederpartij. Deze voorwaarden maken onverkort deel uit van de overeenkomst.

3.2. Toezeggingen, acceptaties door vertegenwoordigers, agenten en andere tussenpersonen binden gebruiker eerst indien deze door gebruiker uitdrukkelijk zijn bevestigd.

3.3. Opdrachten kunnen door gebruiker worden geweigerd, dan wel worden geaccepteerd onder het beding van vooruitbetaling, of overboeking per bank.

3.4. Gebruiker stelt wederpartij voor de overeenkomst in de gelegenheid kennis te nemen van deze voorwaarden. Door het enkel plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van goederen aanvaardt wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

3.5. Een overeenkomst geldt als geannuleerd wanneer gebruiker schriftelijk heeft ingestemd. Annulering is onmogelijk als gebruiker reeds met de uitvoering van de overeenkomst in de ruimste zin is begonnen. Wederpartij is verplicht de voor gebruiker ontstane schade te vergoeden. Onder deze schade worden begrepen: de door gebruiker geleden verliezen, gederfde inkomsten en in elk geval kosten ter voorbereiding, ingekochte goederen en materialen en bij derden reeds aangegane verplichtingen. In geval van annulering van de overeenkomst door wederpartij wordt altijd minimum 40% van het orderbedrag (orderbevestiging) in rekening gebracht. Annulering zonder instemming door wederpartij met de hoogte van te betalen schadevergoeding is uitgesloten.


Artikel 4. Prijzen

4.1. De door gebruiker opgegeven prijzen luiden zowel inclusief als exclusief omzetbelasting (BTW) dit wordt duidelijk omschreven.

4.2. De door gebruiker voor een prestatie opgegeven prijs geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

4.3. Na totstandkoming van de overeenkomst is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van: niet voorziene stijging van kosten van materialen, halffabricaten of diensten van derden die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten sociale verzekeringen en andere met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Gebruiker verplicht zich de wederpartij vooraf op een redelijke termijn te informeren over de hoogte van geplande prijswijzigingen.

4.4. Gebruiker is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de wederpartij wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. Gebruiker zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.


Artikel 5. Looptijd

5.1 De onderhavige overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding.


Artikel 6. Betaaltermijn

6.1 De Toyism Art Card is een exclusieve en strikt persoonlijke kaart. De kaart zelf vertegenwoordigt geen waarde en is uitsluitend symbolisch. Door storting van een bedrag aan de gebruiker, de zogenaamde inleg, tussen de € 50,00 en € 10.000,00 wordt de besteding van de inleg met 25% verhoogt. Deze inleg verhoogt met 25% is door de wederpartij geheel vrij te besteden aan toyistische kunst of merchandise. De kunstwerken en merchandise van toyisme zijn verkrijgbaar in de galerie in Villa Heymans, gevestigd aan de Ubbo Emmiussingel 108 te Groningen.

6.2. Gedurende het eerste jaar heeft de wederpartij de mogelijkheid om onbeperkt tot maximaal € 10.000,00 bij te storten. Alle bijstortingen worden verhoogt met 25% van de inleg.

6.3. Betaling door wederpartij dient te geschieden op de zoals met gebruiker overeengekomen wijze.


Artikel 7. Levertijd en levering

7.1. De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd.

7.2. Binding van gebruiker aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien opdrachtgever wijziging in de specificaties van de te leveren goederen of werk aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud gebruiker in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijke levertermijn.

7.3. Wederpartij is bij de uitvoering van de overeenkomst gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door leverancier mogelijk te maken.

7.4. Aflevering geschiedt ter plaatse waar gebruiker zijn bedrijf uitoefent, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat gebruiker de goederen zal bezorgen.

7.5. Wederpartij is verplicht de door gebruiker te leveren goederen af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

7.6. Eventuele geconstateerde tekorten of uiterlijke beschadigingen van goederen bij aflevering dient wederpartij op de factuur en/of vervoersdocument te (laten) vermelden en vervolgens binnen redelijk termijn schriftelijk aan gebruiker te melden. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht hetgeen geleverd te hebben gekregen te hebben goedgekeurd.

7.7. Retournering van geleverde goederen kan alleen geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker, onder de door gebruiker te bepalen voorwaarden.


Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle geleverde producten blijven het uitsluitende eigendom van gebruiker totdat de volledige koopsom en eventuele buitengerechtelijke kosten zijn voldaan.


Artikel 9. Geschillen, toepasselijk recht

9.1. Op overeenkomsten met gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij bij export uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.2. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Groningen.